Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Syftet med energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad, att ge dessa personer en uppfattning av hur mycket energi en byggnad förbrukar och vilken typ av energi den använder.

Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.

Energideklarationens olika delar

Energideklarationen består av flera delar, dessa delar analyseras och sammanfattas sedan till en skala med energiklasser från A till G. Energiklass A indikerar att byggnadens energianvändning och inomhusmiljö är optimal och har minsta miljöpåverkan. Energiklass G indikerar att byggnadens energianvändning har stora förbättringsmöjligheter när det kommer till energiprestanda och att minska energianvändningen.

 

Delar som ingår i en energideklaration:

– Byggnadens energianvändning

Detta visar hur mycket energi din byggnad förbrukar per kvadratmeter och år i jämförelse med andra liknande byggnaders energianvändning.

– Energianvändningens fördelning

Visar hur energin används och fördelas i din byggnad. Bland annat hur mycket som används till uppvärmning, belysning och ventilation med mera.

– Radonvärde

Förutsatt att en sådan mätning tidigare har utförts ska energideklarationen innehålla byggnadens radonvärde.

– Förslag till energibesparande åtgärder

I din energideklaration innehåller det förslag på hur du kan förbättra byggnadens energiprestanda, vilket i sin tur leder till lägre kostnader och mindre miljöpåverkan.

Varför behövs en energideklaration?

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Med hjälp av en energideklaration går det att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljö. Energideklarationen är som en hälsokontroll för ditt hem. Din energideklaration ger oss en bild av byggnadens energiprestanda och se hur ”frisk” byggnaden är när det kommer till energianvändning.

För en god inomhusmiljö vid försäljning och uthyrning

Det är även en viktig del när man säljer eller hyr ut sin byggnad eller hem. Vid en sådan affär är det rekommenderat att din byggnad ska energideklareras och förse den potentiella köparen eller hyresgästen med viktig information.

En energideklaration minskar risken för att eventuella tvister som berör byggnadens energiprestanda dyker upp vid senare tillfälle. Att förse köpare eller hyresgäster med energideklarationer är med andra ord förtroendeingivande och ger en bild av trygghet vid affären. Det ger inte bara en transparent bild av byggnadens energianvändning utan också en försäkran om att alla parter har samma förståelse och förväntningar.

 

Energideklaration byggnad

Energideklarationen gäller tio år

Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration.

Ägare av egnahem (bland annat villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver upprätta en energideklaration inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Detta ska göras av den som för egen räkning uppför eller låter uppföra byggnaden. Därefter behöver byggnaden inte energideklareras igen förrän byggnaden ska säljas.

I de fallen en byggnad säljs inom tio år från det att energideklarationen upprättades, finns det inga krav på att en ny energideklaration ska göras. I de fall en byggnad säljs efter tio år från det att energideklarationen upprättades ska en ny energideklaration göras.

 

 

 

Energiklass Energiprestanda
A Energiprestanda är mindre eller lika med 50 procent av kravet för en ny byggnad.
B Energiprestanda är 51-75 procent av kravet för en ny byggnad.
C Energiprestanda är 76-100 procent av kravet för en ny byggnad.
D Energiprestanda är 101-135 procent av kravet för en ny byggnad.
E Energiprestanda är 136-180 procent av kravet för en ny byggnad.
F Energiprestanda är 181-235 procent av kravet för en ny byggnad.
G Energiprestanda är mer än 235 procent av kravet för en ny byggnad.

 

Vilka byggnader ska energideklareras

Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten har krav på att de ska ha en energideklaration. Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration.

Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom. Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.

Men alla byggnader kan dra nytta av en energideklaration. Oavsett om du äger en mindre lägenhet, ett större hus eller ett kontorskomplex så är energideklarationer till nytta. Energideklarationen berättar vilken energiklass byggnaden har i dagsläget och ger dig den information du behöver för att nå en god inomhusmiljö och öka dess energiprestanda.

Vem utfärdar en energideklaration

Endast certifierade energiexperter, även kallade energirådgivare, får utfärda en energideklaration. För att få denna certifiering genomgår man en utbildning där man lär sig bedöma byggnaders energiprestanda på ett objektivt och standardiserat sätt.

Det är viktigt att den som utfärdar en energideklaration har rätt kompetens och certifiering. Dessa personer ska inte endast mäta och beräkna byggnadens energiprestanda, utan även förstå avancerade energisystem och ta fram förbättringsmöjligheter gällande byggnadens energianvändning.

Boverkets roll kring energideklarationer

Boverket är dem som har ett huvudansvar när det kommer till din energideklaration och de som administrerar reglerna. Boverket är även de som övervakar att reglerna följs och har ansvaret för att utbilda och certifiera energiexperter.

Med andra ord har boverket en central roll gällande energideklarationer genom att administrera processen, underhålla registret och certifiera energiexperter.

Läs mer på boverkets hemsida!

Lagen om energideklarationer
Vilka byggnader ska energideklareras och vilka är undantagna?

 

Byggnader som ska energideklareras

De flesta byggnader omfattas av lagen om energideklaration för byggnader (2006:985). Vid följande fyra tillfällen behöver en giltig energideklaration kunna uppvisas:

 • när byggnader är nya, och den får vara upprättad på beräknade värden om uppmätta värden inte finns
 • när byggnadens golvarea är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten
 • när byggnadens upplåts med nyttjanderätt, till exempel ett hyreshus eller en byggnad som tillhör en bostadsrättsförening
 • när byggnader säljs

 

Byggnader som är undantagna från kravet på energideklaration

 • religiösa byggnader som i huvudsak används för andakt eller annan religiös verksamhet
 • industrianläggningar och verkstäder
 • bostadshus som används kortare perioder per år
 • tillfälliga byggnader avsedda att användas högst två år
 • ekonomibyggnader med lågt energibehov
 • byggnader med användbar area mindre än 50 kvadratmeter
 • militärt hemliga byggnader
Offert lämnas inom 36 timmar!
Från offert till avslutad energideklaration
1. Offertförfrågan kan göras på följande sätt
 • Formulär på vår hemsida www.Ovkpoolen.se
 • Mejl ovkpoolen@klimat.se
 • Telefon: Michael Asknor 070-625 80 54
2. Offert skickas ut via mejl
Bilagor som skickas med

 • Offert

 

 • Ägaruppgifter
 • Adress
 • Fastighetens storlek (antal byggnader, antal plan, antal kvm etc)
 • Typ av uppvärmning
 • Typ av ventilation
 • 12 månaders värmeförbrukning* (el, fjärrvärme, gas, etc.)
 • 12 månaders elförbrukning för fastighetsel* (fjärrvärme, gas, etc.)
 • 12 månaders vattenförbrukning*
 • 12 månaders solcellsenergi
 • Elledare till bilar
 • OVK-protokollet från den senaste besiktningen (gäller flerfamiljshus)
 • Radonprotokoll om radonmätning har genomförts
 • Energibehovsberäkningen som upprättades i samband med bygglovet (om besiktningen gäller nyare hus för tex. låneansökan eller slutbevis)
3. Antagen offert
4. Vi bestämmer tid för platsbesök
5. Genomgång av underlag från kund
6. Vid själva platsbesiktningen behöver energiexperten komma åt följande
 • Vind
 • Fasad, vind., grund, källare
 • Värmesystem
 • Ventilationssystem
 • Styrsystem
 • Källare
 • Tvättstuga
 • El central
 • Värmecentral
 • Ett par lägenheter eller lokaler
7. Efter platsbesiktningen görs beräkningar och energideklarationen registreras på Boverkets hemsida Gripen
8. Energideklaration skickas ut till beställaren
9. Faktura skickas ut
Varför & när ska OVK göras?

Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande
inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på
det sätt som är avsett. OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem
första gången tas i bruk men även regelbundet vid återkommande tillfällen.

Right Menu Icon