OVK Poolen – FAQ

Vi har sammanställt en FAQ på några av de vanligaste frågorna vi får kring våra tjänster. Har du en fråga som inte är med i listan, så är du välkommen att kontakta oss!

  • Vanliga frågor om OVK-besiktning!

Hur ofta gör man OVK-besiktning

OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, behöver genomföras regelbundet för att säkerställa att ventilationssystemet i en fastighet funkar som det ska. Frekvensen för OVK varierar beroende på fastighet och dess användning. Men vart tredje eller sjätte år är den intervall som är standard i det flesta fall.

Vem betalar för OVK

Kostnaden för en OVK-besiktning brukar vanligtvis ligga på fastighetsägaren. Det är byggnadens ägare som har ansvar att se till att OVK utförs och eventuella brister åtgärdas. 

Däremot förekommer det att ansvaret för kostnaden kan variera beroende på avtal och lokal. Det är rekommenderat att klargöra detta innan något arbeta påbörjas för undvika eventuella tvister.

Vad händer om man missar OVK

OVK är en lagstadgad kontroll i Sverige. Vid utebliven kontroll har kommunen rätt att utfärda sanktioner eller böter. Ignorerar man dessa påföljder kan det leda till ytterliggare sanktioner och rättsliga följder.

Vad händer om min fastighet inte klarar OVK-besiktningen

Om din fastighet inte klarar OVK-besiktningen kommer du behöva en åtgärdsplan som sätts upp tillsammans med besiktningsmannen. Efter genomförda åtgärder kommer det genomföras en uppföljande inspektion för att säkerställa att problemet har åtgärdats. 

Hur ser ett OVK-protokoll ut

OVK-protokoll är en officiell handling som bevisar att en besiktning har genomförts. Det visar resultatet av besiktningen och vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Några av delarna i ett OVK-protokoll:

Fastighetsinformation: Detaljer om fastigheten, adress, ägare och typ av ventilationssystem.

Information om kontrollen: Vem som utförde OVK, vilken typ av kontroll det var och när den utfördes. Samt en underskrift av besiktningsmannen och den ansvariga för fastigheten.

Åtgärder: Vid eventuella problem, en lista med de åtgärder som rekommenderas

Vad är skillnaden på OVK och kanalrengöring

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad inspektion i Sverige som syftar till att säkerställa att ventilationssystem fungerar korrekt och bidrar till en god inomhusmiljö. 

Kanalrengöring innebär rengöring av ventilationssystem för att ta bort damm, smuts och andra föroreningar. Detta kan hjälpa till att förbättra fastighetens inomhusmiljö. Behovet för kanalrengöring kan variera beroende på typen av byggnad, men det finns ingen lagstadgad tidsperiod för när en kanalrengöring behöver utföras.

  • Vanliga frågor om energideklarationer!

Kan man göra en egen energideklaration

Energideklarationen ska utföras av en oberoende energiexpert som är godkänd och certifierad av Boverket. 

Vem betalar för energideklarationen

Vanligtvis är det fastighetsägaren eller förvaltaren som ansvarar för kostnaden. Om det handlar om en bostadsrätt kan kostnaden för deklarationen fördelas mellan medlemmarna i föreningen. Vid en fastighetsförsäljning brukar säljaren vara ansvarig för att en aktuell energideklaration finns.

Hur lång tid tar det att göra en energideklaration

Tiden det tar att göra en energideklaration kan variera beroende på olika faktorer. Men vanligtvis tar det cirka 1-3 timmar

Vem ansvarar för att det finns en energideklaration

Det är fastighetsägaren som har ansvaret att se till att det finns en giltig energideklaration för byggnaden.

Hur påverkar energideklarationen fastighetens värde

Det är inte alltid energideklarationen har direkt inverkan på fastighetens värde. Men den innehåller nödvändig information om fastighetens energiprestanda, en byggnad som är energieffektiv med lägre driftkostnader kan vara attraktiv för potentiella köpare.

En byggnad med dålig energiprestanda kan istället avskräcka en potentiell köpare och signalera att byggnaden har behov av kostsamma uppgraderingar.

Vad är energiklassen i en energideklaration och vad betyder den

Den visar hur energieffektiv byggnaden är jämfört med andra liknande byggnader. Det är ett enkelt sätt att snabbt förstå byggnadens energiprestanda för en person som inte är insatt inom ämnen. Energiklasserna anges oftast på en skala från A till G.  

Var kan jag hitta min fastighets energideklaration

Din energideklaration är ett offentligt dokument och kan hittas i Boverkets register.

Offert lämnas inom 36 timmar!
Varför & när ska OVK göras?

Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande
inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på
det sätt som är avsett. OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem
första gången tas i bruk men även regelbundet vid återkommande tillfällen.

Right Menu Icon